JurisClasor CEDO - revistă online

Revista "JurisClasor CEDO" reprezintă o iniţiativă a Asociaţiei Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului, pusă în practică de Editura Universitară, având ca scop promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în spaţiul european, informarea şi facilitarea accesului la resursele juridice naţionale şi internaţionale.

Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului îşi propune să contribuie la apărarea statutului magistraţilor şi la promovarea libertăţii de exprimare, de informare şi de asociere a acestora, să-şi aducă prin toate mijloacele legale contribuţia la modernizarea sistemului judiciar şi la creşterea încrederii publice într-un act de justiţie eficient şi echitabil, să depună toate eforturile pentru evitarea oricărei ingerinţe în drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, din partea oricărei instituţii sau autorităţi publice.

Editura Universitară este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), iar revista "JurisClasor CEDO" reprezintă o publicaţie serială (lunară), în format exclusiv online, înregistrată la Biblioteca Naţională a României cu descrierea

JurisClasor CEDO
ONLINE ISSN 2247 – 6911
ISSN-L 2247 – 6911

Arhivă numere anterioare

Revista JurisClasor CEDO - Anul I (2011)

Revista JurisClasor CEDO - Anul II (2012)

Revista JurisClasor CEDO - Anul III (2013)

Revista JurisClasor CEDO - Anul IV (2014)

Revista JurisClasor CEDO - Anul V (2015)

Director editorial:

jud. Ionuţ MILITARU – Curtea de Apel Bucureşti 

Redactor-şef:

jud. Florin MIHĂIŢĂ – Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Redactor-şef adjunct:

jud. Alexandra NEAGU  – Curtea de Apel Iaşi 

Colegiul de redacţie:

jud. Carla ANGHELESCU – Tribunalul Bucureşti, jud. Elena BLIDARU  – Tribunalul Bucureşti, jud. Vasile BOZEŞAN – Tribunalul Teleorman, jud. Roxana CĂLIN – Tribunalul Bucureşti, jud. Lavinia CÎRCIUMARU  – Tribunalul Bucureşti, jud. Victor CONSTANTINESCU – Judecătoria Sectorului 6 București, jud. Paula Andrada COŢOVANU  – Curtea de Apel Piteşti (detaşare Inspecţia Judiciară), jud. Petrică GHERGHEŞANU  – Tribunalul Iaşi, jud. Cristi GHIGHECI  – Curtea de Apel Braşov, jud. Serena MILITARU  – Tribunalul Bucureşti, jud. Cristina RADU  – Curtea de Apel Ploieşti, jud. Lucia ZAHARIA  – Curtea de Apel Bucureşti

Colegiul ştiinţific: 

jud. Dragoş CĂLIN  – Curtea de Apel Bucureşti, prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU  – Universitatea George Bariţiu Braşov, proc. Răzvan-Horaţiu RADU – Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, jud. Beatrice RAMAŞCANU  – Curtea de Apel Ploieşti, prof. univ. dr. Mihai ŞANDRU  – Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, jud. Bianca ŢĂNDĂRESCU  – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, jud. Mihail UDROIU  – Curtea de Apel Oradea, jud. Mihaela VASIESCU  – Curtea de Apel Tîrgu-Mureş.

Colaboratori: 

proc. Cristina BUNEA  – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (detaşare MAE - Agentul Guvernamental), jud. Gabriel CAIAN – Judecătoria Craiova (detaşare MAE - Agentul Guvernamental), jud. Irina CAMBREA  – Judecătoria Tg-Jiu (detaşare MAE - Agentul Guvernamental), dipl. Mădălina MORARIU –  MAE - Agentul Guvernamental, dipl. Geanina MUNTEANU –  MAE - Agentul Guvernamental, jud. Ileana POPA   – Curtea de Apel Bucureşti (detaşare MAE - Agentul Guvernamental).

Principii de publicare 

Lucrările se trimit în format electronic pe adresa de e-mail redactia@editurauniversitara.ro ori la adresa: Editura Universitară, Bucureşti, Bd. N.Bălcescu nr. 27-33, Bloc Unic, sc. B, sector 1. Autorii vor menţiona numele şi prenumele, profesia (funcţia), domiciliul, locul de muncă, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal şi codul IBAN.

Materialele vor fi predate revistei şi în format electronic, redactate în Microsoft Word, font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, folosindu-se în mod obligatoriu diacritice.

Articolele de doctrină nu pot depăşi 25 de pagini, incluzând notele de subsol, şi vor fi structurate în mai multe părţi şi diviziuni, corespunzător complexităţii temei tratate.

În text pot fi folosite cuvinte scrise cu font normal sau italic şi în mod excepţional cu caractere bold, fiind exclusă folosirea MAJUSCULELOR.  

Fiecare articol va fi însoţit de un rezumat de maximum 25 de rânduri, în funcţie de dimensiunea articolului şi de complexitatea temei tratate. Rezumatul va conţine esenţa articolului şi concluziile autorului asupra problemei analizate, putând fi redactat în limba română, engleză sau franceză.

Sursele bibliografice vor fi citate complet şi vor indica toate elementele de identificare: iniţiala prenumelui şi numele autorului (fără caractere îngroşate), titlul complet al articolului (în italic şi fără ghilimele), publicaţia, număr/an, editura, oraşul, anul publicării şi pagina de trimitere. Dacă sunt mai mulţi autori ai unei lucrări, vor fi enumeraţi toţi, folosind virgula, fără conjuncţia „şi”. Dacă există mai mult de cinci autori, se va menţiona numai numele primului sau al coordonatorului, după care se va trece „ş.a.”.

Se vor utiliza doar abrevierile menţionate în lista de abrevieri.

Abrevierile uzuale utilizate în citarea actelor normative române sunt: C.civ., C.pr.civ., C.pen., C.pr.pen., C.com., C.fisc., C.pr.fisc., H.G. nr., O.G. nr., O.U.G. nr., art., par., alin., lit., pct. etc. Indicarea actelor normative se va face numai prin numărul şi anul apariţiei, fără data adoptării (ex. Legea nr. 303/2004), însă în nota de subsol va fi indicat numărul Monitorului Oficial.

Cu privire la materialele care se publică, conducerea revistei îşi rezervă dreptul să corecteze, după caz, să reformuleze ori stilizeze unele formulări, fără a aduce atingere ideilor, opiniei şi argumentelor autorilor. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Materialele trimise redacţiei spre publicare nu pot fi oferite spre publicare către alte reviste decât după primirea unui refuz expres de publicare în Revista JurisClasor CEDO din partea redacţiei sau după curgerea unui termen de 15 zile de la înregistrare în care nu s-a primit niciun răspuns.

Cele de mai sus sunt clauze ale contractului de editare, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Conform contractului, autorii cesionează cu titlu exclusiv dreptul de producere şi difuzare a operei lor pe suport electronic, dar şi în format tipărit, prezumându-se că îşi însuşesc clauzele în momentul în care trimit lucrările spre a fi publicate.

Colaboratorii vor respecta legislaţia privind drepturile de autor pentru a evita orice formă de plagiat, revenindu-le în caz contrar întreaga răspundere juridică sau deontologică. Redacţia revistei nu îşi asumă nicio răspundere din acest punct de vedere.

Contractul de editare se reziliază de drept dacă survin până la data corecturii finale a numărului de revistă modificări legislative importante ce influenţează în mod hotărâtor conţinutul articolului.