Hotarari relevante din luna mai 2011

: Jun 12, 2011
Sent On: Jun 12, 2011

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare: În cauza Legrand c. Franţei (26 mai 2011, nr. 23228/08 – comunicat de presă) Curtea de la Strasbourg a statuat că apariţia unui reviriment de jurisprudenţă şi aplicarea de noi soluţii într-o procedură pendinte nu încalcă art. 6 din Convenţie (dreptul la un process echitabil)şi nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (protecţia dreptului de proprietate). Curtea a reamintit că exigenţele asigurării securităţii raporturilor juridice şi protecţia încrederii din partea justiţiabililor nu consacră dreptul la o jurisprudenţă constantă şi că evoluţia jurisprudenţei nu este prin ea însăşi contrară unei bune administrări a justiţiei, întrucât absenţa unei abordări dinamice şi evolutive ar împiedica orice schimbare sau îmbunătăţire. Însăşi Curtea europeană pretinde o asemenea libertate în evoluţia jurisprudenţei sale, ... [Citeste]

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Acţiuni judiciare blocate de imunitatea parlamentară: În cauza CEDO Onorato c. Italiei (24 mai 2011, nr. 26218/06), imposibilitatea pentru un magistrat de a acţiona în judecată pentru calomnie un deputat din Parlamentul italian a fost considerată de Curte ca reprezentând o încălcare a dreptului de acces la o instanţă. Prin intermediul presei, parlamentarul şi-a exprimat suspiciunile asupra magistratului care a luat parte la procedura penală în cadrul căreia parlamentarul a fost condamnat pentru delicte de natură fiscală, iar procedura iniţiată de magistrat a fost întreruptă după ce Senatul a adoptat o decizie în care se menţiona că problemele litigioase privitoare la parlamentari erau «acoperite de imunitatea prevăzută de art.  68 par. 1 din Constituţia italiană». În baza unei jurisprudenţe bine conturate, Curtea europeană a condamnat statul italian, reţinând că imunitatea parlamentară «urmăreşte  ... [Citeste]

Interzicerea tratamentelor inumane şi degradante (art. 3 CEDO): Portul de lanţuri şi cătuşe de către un deţinut şi prezenţa gardienilor penitenciarului în timpul consultaţiilor medicale: În hotărârea CEDO pronunţată în cauza Duval c. Franţei, nr. 19868/08, Curtea a statuat că lanţurile şi cătuşele impuse unui deţinut, combinate cu prezenţa constantă a paznicilor sau a poliţiştilor în timpul unei consultaţii medicale care prezenta un anumit caracter intim, în afara locului de detenţie, constituie un tratament inuman şi degradant, Franţa fiind condamnată pentru încălcarea art. 3 din Convenţie.  În această hotărâre, Curtea a reamintit că, în mod normal, purtarea cătuşelor nu ridică probleme din punctul de vedere al art. 3 din Convenţie, atunci când este consecinţa unei detenţii legale şi nu au fost constatate folosirea forţei ori expunerea publică, cu depăşirea a ceea ce în mod rezonabil poate fi considerat ca fiind necesar, iar utilizarea lanţurilor pe durata consultaţiilor medicale rămâne o problemă acută din perspectiva art. 3 din ... [Citeste]

Dreptul la avort (art. 3 şi 8 CEDO): Accesul la informaţii medicale şi efectivitatea dreptului de a cere întreruperea sarcinii: În cauza R.R. c. Poloniei (hotărârea din 26 mai 2011, cererea nr. 27617/04), Curtea a fost din nou chemată să se pronunţe asupra problemei extrem de sensibile a avortului, după câteva luni de la pronunţarea unei hotărâri de răsunet în materie (A, B şi C c. Irlandei [MC], 16 decembrie 2010, nr. 25579/05). Polonia a fost condamnată pentru încălcarea articolelor 3 (interzicerea tratamentelor inhumane şi degradante) şi 8 (dreptul la respectarea dreptului la viaţă privată şi de familie), Curtea exprimând o poziţie jurisprudenţială paradoxală. Deşi Curtea şi-a exprimat poziţia în acordarea libertăţii statelor membre de a recunoaşte sau nu dreptul la avort, ea a manifestat şi voinţa crescândă de asigurare a acestui drept atunci când este protejat în plan intern. Dorinţa lăudabilă de a proteja femeile însărcinate care doresc să facă avort, care rezultă ... [Citeste]