<<< Toate categoriile

Hotărâri relevante

Limitele efectelor lucrului judecat in materia asigurarilor sociale. Pensie de invaliditate. Încalcarea art.1 din Primul Protocol aditional la CEDO, prin retinerea autoritatii de lucru judecat in pofida existentei unei erori vadite a autoritatii publice, imputabile acesteia. Hotararea in cauza Grobelny c. Polonia

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2023, 21
În cauza Grobelny c. Polonia,[1] CEDO a reţinut că a fost încălcat art.1 din Primul Protocol la Convenția Europeană a Drepturilor Omului ca urmare a respingerii de instanţele naţionale a cererii reclamantului de acordare a unei despăgubiri egale cu pensia de invaliditate de care acesta a fost lipsit în mod nelegal, aplicând principiului res judicata, în ciud ...

Limitele libertăţii de exprimare a avocatului în raport cu activitatea instanţelor judecătoreşti. Neîncălcarea art. 10 din Convenţie prin amenda penală aplicată avocatului şi despăgubirile morale acordate judecătorului vizat de critica ilicită. Cauza CEDO Peruzzi c. Italiei

JurisClasor CEDO - Decembrie 2020, 23
Statutul specific al avocaților îi plasează într-o poziție centrală în administrarea justiției, ca intermediari între justiţiabili și instanțe, ceea ce explică standardele de conduită impuse în general membrilor baroului. În plus, activitatea instanţelor judecătoreşti, care sunt garanţi ai justiției și a căror misiune este fundamentală î ...

Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Încălcarea dreptului de acces la instanţă prin efectul combinat al jurisprudenţei neunitare privind calitatea procesuală pasivă şi instituirea unui termen de formulare a contestaţiei. Hotărârea CEDO în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 25
Într-o hotărâre recentă, pronunţată în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei[1], Curtea a reţinut încălcarea art.6 par.1 din Convenţie într-o situaţie în care, pe de o parte, contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de concediere a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesual pas ...

Modificarea condițiilor legale de acordare a pensiei de invaliditate. Împrejurări în care se poate reține încălcarea art.1 din Primul Protocol adițional la Convenție. Hotărârea Marii Camere a CEDO în cauza Béláné Nagy c. Ungariei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 17
În data de 13 decembrie 2016, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat mult așteptata hotărâre în cauza Béláné Nagy c. Ungariei[1]. Se poate spune că hotărârea a fost mult așteptată nu doar pentru că audierea publică a avut loc la 16.12.2015 (deci cu aproape un an anterior) dar și pentru că hotărârea camerei[ ...

Limitele imunității de jurisdicție a statelor în materia conflictelor de muncă. Încălcarea dreptului de acces la o instanță prin recunoașterea necondiționată a acestei imunități. Hotărârea pronunțată de CEDO în cauza Radunovic și alții c. Muntenegrului

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2016, 17
Într-o hotărâre recentă, pronunțată în cauza Radunović și alții contra Muntenegrului[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat respectarea art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale raportat la aplicarea principiului imunității de jurisdicție a statelor, evidențiind din nou limitele acestui principiu î ...

Eliberarea din funcție ca urmare a refuzului acordării autorizației de acces la informații clasificate. Imposibilitatea contestării în fața unei instanțe a acestui refuz. Încălcarea art. 6 din Convenție. Hotărârea CEDO în cauza Miryana Petrova c. Bulgariei

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2016, 08
Într-o hotărâre recentă, pronunțată în cauza Miryana Petrova contra Bulgariei[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat respectarea art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în legătură cu posibilitatea unui angajat de a contesta în fața unei instanțe independente refuzul acordării autorizației ...

Hotărârea pronunţată în cauza Letinčić c. Croaţiei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de sănătate. Posibilitatea de a contesta raportul de expertiză medicală la o instituţie publică având competenţă exclusivă, aflată în subordinea ministerului pârât

JurisClasor CEDO - Mai 2016, 09
Este compatibilă cu exigenţele art. 6 par. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale existenţa unui cadru legal în care se atribuie competenţa exclusivă de a efectua expertize medicale în domeniu unei instituţii publice desemnate de Ministerul Sănătăţii din Croaţia, pârât în cauză, în condiţiile analiza ...

Eliberarea din funcţie ca urmare a declanşării unei proceduri penale. Lipsa de claritate a prevederilor legale şi a unor garanţii jurisdicţionale suficiente împotriva arbitrariului. Încălcarea art. 6 şi art. 8 din Convenţie - Hotărârea Milojević s.a. c. Serbiei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2016, 30
Într-o decizie recentă, pronunţată în cauza Milojević şi alţii c. Serbiei[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să analizeze din nou încetarea raporturilor de serviciu ca ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii private protejat de art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea s-a oprit & ...

Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 15
Într-o hotărâre recentă[1], pronunţată în cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate de un asigurat pentru tratamentul de care beneficiază în străinătate, din perspectiva necesităţii existenţei unei ...

Hotărârea CEDO în cauza Korošec c. Sloveniei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de invaliditate. Posibilitatea de a contesta concluziile comisiei medicale. Încălcarea principiului egalităţii armelor prin respingerea cererii de a fi desemnat un expert independent în cauză

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 12
Într-o hotărâre recentă[1], pronunţată în cauza Korošec c. Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să examineze din nou problema posibilităţii de contestare a deciziilor medicale prin care se stabileşte existenţa şi gradul unei stări de invaliditate. În această cauză, Curtea a analizat respectarea principiului egalităţii arm ...

123>