<<< Toate categoriile

Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Încălcarea dreptului de acces la instanţă prin efectul combinat al jurisprudenţei neunitare privind calitatea procesuală pasivă şi instituirea unui termen de formulare a contestaţiei. Hotărârea CEDO în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei


JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 25

Într-o hotărâre recentă, pronunţată în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei[1], Curtea a reţinut încălcarea art.6 par.1 din Convenţie într-o situaţie în care, pe de o parte, contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de concediere a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă şi, pe de altă parte, la data la care s-a stabilit cine ar fi avut calitate procesual pasivă în cauză, termenul pentru formularea contestaţiei expirase.

I. Prezentarea hotărârii

1. Situaţia de fapt

Reclamanta activa ca profesor şi director al unei şcoli gimnaziale. La 19 iulie 2002, conducătorul Inspectoratului Şcolar Regional (în continuare ISR) din cadrul Ministerului Educaţiei, a dispus concedierea reclamantei pentru motive disciplinare. Reclamanta a contestat decizia, în contradictoriu cu ISR, solicitând reintegrarea în funcţie şi plata despăgubirilor pentru drepturile salariale neîncasate. Printr-o hotărâre din 2 aprilie 2003, Tribunalul din Stara Zagora a admis contestaţia. Hotărârea a fost menţinută de instanţa superioară şi de Curtea Supremă de Casaţie prin hotărârile pronunţate la 18 iulie 2003 respectiv 24 noiembrie 2005. În cursul procedurii, nici pârâtul şi nici instanţa nu au exprimat vreun dubiu cu privire că ISR fusese în mod corect chemat în judecată ca pârât (par.6-9).

Ulterior hotărârii judecătoreşti pronunţate la 24 noiembrie 2005, reclamanta a solicitat reluarea activităţii la data de 6 decembrie 2005. În aceeaşi zi, o nouă decizie de concediere a fost emisă de conducătorul ISR. La o dată neprecizată, cel puţin în ianuarie 2006, reclamanta a formulat o contestaţie împotriva acestei noi decizii de concediere la Tribunalul din Stara Zagora, invocând nelegalitatea acesteia şi solicitând reintegrarea în funcţie şi despăgubiri pentru salariile neîncasate. Rezultă din dosarul cauzei, astfel cum reţine Curtea, că la prima şedinţă publică, a cărei data nu a fost indicată, ISR a invocat lipsa calităţii procesuale pasive în cauză şi faptul că acţiunea trebuia formulată împotriva unităţii şcolare în care reclamanta îşi desfăşurase activitatea înainte de concediere întrucât, potrivit prevederilor din Codul muncii, angajatorul reclamantei era unitatea şcolară. Printr-o hotărâre din 12 aprilie 2006, Tribunalul a admis excepţia, cu motivarea că pârât în cauză putea figura doar şcoala, iar nu ISR. La 26 mai 2006, apelul formulat de reclamantă a fost admis şi cauza trimisă spre soluţionarea fondului la prima instanţă, cu indicarea în mod expres a faptului că ISR avea calitate procesual pasivă în cauză. Prin hotărârea din 8 decembrie 2006, contestaţia a fost admisă iar apelul ISR a fost respins prin hotărârea din 27 aprilie 2007. Prin hotărârea din 16 aprilie 2008, Curtea de Apel Plovdiv, ca instanţă de casaţie, urmare a unor modificări legislative intervenite în iulie 2007, a admis recursul formulat de ISR, a casat hotărârea instanţei inferioare şi a respins contestaţia reclamantei. În acest sens, Curtea de apel a reţinut că ISR nu avea calitate procesual pasivă potrivit legii, fiind în mod greşit chemat în judecată; ca urmare, a considerat că acţiunea formulată împotriva acestuia este nefondată; s-a mai reţinut că acţiunea reclamantei trebuia formulată împotriva unităţii şcolare în care îşi desfăşurase activitatea anterior concedierii, de vreme ce şcoala era angajatorul său (par.10-17).

2. Considerentele Curţii

Curtea a reiterat concluziile sale anterioare, în sensul că dreptul de acces la o instanţă nu este absolut şi poate fi supus unor limitări care sunt permise în mod implicit, de vreme ce acest drept, prin natura sa, impune reglementarea de către stat, iar această reglementare poate varia în timp şi în spaţiu potrivit nevoilor şi resurselor comunităţii şi ale indivizilor. Totuşi, limitările aplicate nu trebuie să restricţioneze dreptul într-o asemenea măsură încât să aducă atingere chiar esenţei lui. Mai mult, o limitare nu va fi compatibilă cu art.6 par.1 din Convenţie dacă nu urmăreşte un scop legitim şi dacă nu există un raport de proporţionalitate rezonabil între mijloacele folosite şi scopul urmărit (par.33)[2].

În această cauză, reclamanta susţine, în esenţă, că instanţele nu au analizat cauza sa întrucât, privind a doua contestaţie, acestea au admis excepţia inadmisibilităţii, considerând că ISR nu poate avea calitatea de pârât în cauză. În opinia sa, această decizie a contrazis cele reţinute în procedura judiciară privind prima concediere într-o asemenea manieră încât a fost pusă în situaţia de a nu mai avea un acces efectiv la o instanţă pentru a contesta a doua decizie de concediere (par.34).

Curtea arată că nu este sarcina sa, ci a instanţelor naţionale, să stabilească cine avea calitate procesuală pasivă în acţiunea formulată de reclamantă potrivit Codului muncii[3]. Oricum, Curtea apreciază că problema esenţială în cauza nu este dacă instanţele naţionale au greşit în aplicarea legislaţiei naţionale, ci dacă hotărârile judecătoreşti pronunţate de acestea în cele două acţiuni formulate de reclamantă au constituit o ingerinţă în dreptul de a obţine, potrivit art.6 par.1 din Convenţie, examinarea judiciară a susţinerilor sale cu privire la a doua concediere (par.35).

Reclamanta consideră că prezenta cauză este similară cu cauza Kostadin Mihaylov. Curtea observă însă că, în acest din urmă caz, plângerea reclamantului privea două proceduri diferite referitoare la circumstanţe de fapt identice şi cu acelaşi obiect. Mai important, în ambele proceduri, problema calităţii procesuale pasive a fost în mod expres invocată de pârâţi şi examinată de instanţele naţionale, care au adoptat două opinii diametral opuse referitor la această problemă, având ca efect faptul că pretenţiile reclamantului nu au fost examinate[4]. În lumina acestor circumstanţe, Curtea consideră că prezenta cauza este diferită de cauza Kostadin Mihaylov, cel puţin din două motive: în primul rând, cele două proceduri aveau ca obiect decizii diferite de concediere respectiv pe cea din 19.07.2002 şi cea din 06.12.2005; în al doilea rând, problema calităţii procesuale pasive nu a fost pusă în discuţie de instanţe în prima procedură, întrucât ISR nu a invocat o astfel de excepţie. Curtea consideră că nu este sarcina sa să decidă asupra problemei dacă instanţele naţionale erau obligate să examineze din oficiu această chestiune în prima procedură. Oricum, instanţele naţionale, în prima procedură, învestite cu un litigiu civil potrivit celor expuse de reclamantă şi în absenţa unor obiecţiuni ale ISR cu privire la calitatea sa procesual pasivă, au soluţionat fondul cauzei. Ca urmare, în opinia Curţii, ISR nu era împiedicat să invoce lipsa calităţii procesuale pasive în a doua procedură declanşată de acelaşi reclamant iar instanţele nu ar fi greşit dacă ar fi considerat că nu sunt ţinute de faptul că ISR a stat în proces ca pârât în procedura anterioară declanşată de reclamantă. În aceste condiţii, Curtea consideră că prezenta cauză ridică alte probleme referitoare la accesul efectiv al reclamantei la o instanţă (par.36-37).

Curtea reţine că este semnificativ în acest caz faptul că decizia de concediere din 6 decembrie 2005 a fost emisă de conducătorul ISR. Această entitate era, de asemenea, cea care a stat în judecată în prima procedură care s-a finalizat cu admiterea contestaţiei printr-o hotărâre definitivă pronunţată cu doar două săptămâni anterior noii concedieri. Curtea reţine că rezultă, de asemenea, că în acea perioadă era o practică obişnuită pentru instanţele naţionale să soluţioneze fondul contestaţiilor formulate în contradictoriu cu ISR împotriva unor măsuri de concediere. Curtea consideră, astfel, că poate accepta că reclamantei nu i se poate reproşa că a stabilit că ISR ar trebui să aibă calitatea de pârât în contestaţia formulată împotriva noii decizii de concediere. De asemenea, Curtea are în vedere faptul că termenul pentru contestarea deciziei de concediere expira la 6 februarie 2006. Aceasta era data limită şi pentru a formula acţiunea împotriva şcolii, fie într-o procedură separată, fie în cursul procedurii deja declanşate împotriva ISR, astfel cum este prevăzut în legislaţia aplicabilă, potrivit cu care conta numai data formulării acţiunii împotriva şcolii, iar nu data declanşării procedurii împotriva măsurii concedierii. Este adevărat că reclamanta nu a explicat de ce nu a indicat unitatea şcolară drept pârât în aceste proceduri, fie alături de ISR, fie înlocuirea acestuia din urmă. Totuşi, se pare că prima şedinţă publică în care ISR a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a avut loc după 6 februarie 2006, dată la care termenul pentru formularea acţiunii împotriva şcolii expirase deja. Deşi acest aspect rămâne neclar raportat la dosarul cauzei, Curtea observă că, în orice caz, prima hotărâre judecătorească prin care se stabilea că reclamanta trebuia să formuleze contestaţia împotriva şcolii a fost pronunţată la 12 aprilie 2006, cu mult după expirarea termenului legal de două luni în care reclamanta putea introduce în cauza şcoala ca pârât în acord cu legea naţională (par.38).

Curtea reţine că practica judiciară a instanţelor naţionale era neunitară în ceea ce priveşte problema calităţii procesuale pasive în conflictele de muncă de acest tip, cel puţin în perioada cuprinsă între iulie 2007 – iunie 2010. Deşi această practică judiciară neunitară a fost ulterior înlăturată prin două decizii de interpretare pronunţate de Curtea Supremă de Casaţie, care au confirmat calitatea procesuală pasivă a şcolilor în litigiile privind concedierea directorilor de şcoli, aceste hotărâri au devenit obligatorii doar pentru cauzele ulterioare şi nu au produs efecte asupra situaţiei reclamantei. Mai mult, statul pârât nu a prezentat copii ale unor hotărâri relevante ale instanţelor naţionale, pronunţate înainte de începutul anului 2006. Rezultă, din informaţiile disponibile Curţii, că această jurisprudenţă neunitară a apărut după ce reclamanta a formulat contestaţia la începutul anului 2006. Jurisprudenţa neunitară respective a fost înlăturată de Curtea Supremă de Casaţie abia la începutul anului 2012, adică după mai mult de şase ani după a doua concediere a reclamantei. Ca urmare, informaţiile prezentate Curţii nu sunt suficiente pentru a stabili că această jurisprudenţă neunitară exista deja la momentul la care reclamanta a contestat a doua decizie de concediere, într-o asemenea măsură încât de la aceasta să se fi aşteptat în mod rezonabil să formuleze acţiunea atât împotriva şcolii cât şi împotriva ISR de la începutul procedurii pentru a fi sigură că obţine examinarea fondului cauzei sale (par.39).

Ca urmare, în aceste circumstanţe particulare, reclamanta a fost pusă într-o situaţie în care nu a avut posibilitatea să obţină examinarea de către o instanţă a celei de a doua decizii de concediere, deşi nu a avut nici o vină. Curtea arată că nu este convinsă că reclamanta poate fi făcută responsabilă pentru această situaţie pe baza faptului că nu a chemat în judecată şcoala în contestaţia formulată împotriva deciziei de concediere. Aceasta a fost, în opinia Curţii, mai degrabă rezultatul unei combinaţii de factori, cum este practica judiciară neunitară a instanţelor naţionale, care a început să se dezvolte în perioada relevantă, şi a expirării termenului obligatoriu de formulare a contestaţiei împotriva şcolii, înainte ca aceasta să fi fost identificată drept pârâtul corect a fi indicat, în mod oficial, în prima hotărâre judecătorească prin care s-a soluţionat excepţia ISR din 12 aprilie 2006 (par.40).

Curtea consideră că nicio justificare nu a fost oferită pentru această situaţie şi, în particular, nici instanţele naţionale şi nici guvernul statului pârât nu au căutat să argumenteze în sensul că acest refuz al accesului la instanţă a urmărit un scop legitim şi ar fi fost proporţional din punct de vedere al mijloacelor folosite pentru atingerea scopului[5] (par.41).

Ca urmare, Curtea a constatat încălcarea art.6 par.1 din Convenţie.

II. Comentariu

Hotărârea prezintă interes întrucât şi legislaţia română poate genera unele neclarităţi cu privire la calitatea procesuală pasivă a inspectoratelor şcolare judeţene (în continuare ISJ) în acţiunile formulate de cadre didactice din învăţământul preuniversitar în general, nu numai de cele care sunt numite în funcţia de director, şi nu doar în legătură cu măsuri disciplinare sau de încetarea raporturilor de muncă, existând o anumită implicare a acestor instituţii în raporturile de muncă stabilite între cadrele didactice şi unităţile de învăţământ cu care este încheiat contractul individual de muncă.

În acest sens, trebuie avut în vedere că personalul didactic este supus unui regim special, în parte derogatoriu de la normele de drept comun (Codul muncii), astfel cum este stabilit prin Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale şi, anterior, prin Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.

Acest regim juridic distinct implică competenţe partajate între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar în privinţa naşterii şi derulării raporturilor de muncă ale personalului didactic.

Astfel, potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, inspectoratul şcolar judeţean are următoarele atribuţii:

  • organizează concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi rezervate în învăţământul preuniversitar de stat - art.89 (1), art.254 (9);
  • validează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învăţământul preuniversitar de stat - art.90 alin.2, art.254 (11);
  • - emite decizia de repartizare pe post semnată de inspectorul şcolar general, pe baza căreia se realizează angajarea pe post a personalului didactic de predare de către directorul unităţii de învăţământ – art.90 alin.2;
  • realizează evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar -art.92 (21);
  • analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate - art.254 (6);
  • numeşte comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar, unităţii conexe a învăţământului preuniversitar, unităţii de învăţământ pentru activităţi extraşcolare – art. 258 (1).

Anterior, competenţe similare ale inspectoratelor şcolare erau prevăzute în art.9 alin.2 şi 3, art. 11 alin.5, art. 25, art. 109 alin.2 din Legea nr.128/1997 şi art. 8 alin.5 din H.G. nr.223/2005.

În special, este adevărat că angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ, însă aceasta se face pe baza deciziei de repartizare semnată de inspectorul şcolar general.

De aceea, inspectoratele şcolare nu au calitatea de terţi faţă de raporturile de muncă ale personalului didactic, ci dimpotrivă, în cadrul acestor raporturi atipice, au o serie de responsabilităţi şi obligaţii cu implicaţii asupra drepturilor acestei categorii de personal.

În acest sens, spre exemplu, s-a stabilit că ISJ are competenţa de a emite decizia de sancţionare disciplinară şi calitate procesual pasivă în contestaţia formulată împotriva acestei decizii atunci când abaterea disciplinară constă în încălcarea obligaţiilor cadrului didactic în calitate de membru al comisiei de organizare a examenului de bacalaureat[6]. În schimb, s-a reţinut că are competenţă în a emite decizia de concediere şi calitate procesual pasivă în contestaţia formulată împotriva deciziei de sancţionare disciplinară, şcoala în care activa cadrul didactic atunci când faptele imputate au legătură cu activitatea de cadru didactic în acea şcoală[7].

De asemenea, s-a reţinut că ISJ are calitate procesuală pasivă în cazul litigiilor privind drepturi salariale ale cadrelor didactice încadrate la casele corpului didactic[8], în cazul litigiilor având ca obiect ajutorul financiar acordat cadrelor didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul preuniversitar, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, prevăzut de art. 1 din Legea nr. 315/2006[9] (în multe cazuri, ISJ nu a invocat lipsa calităţii procesual pasive invocând în calea de atac aspecte de fond[10]) sau prima de instalare[11] ori în cazul cererii de reparare a prejudiciului creat prin modul de soluţionare a cererii de menţinere ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare,[12] precum şi în litigii privind drepturi salariale ale personalului centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse si asistenţă educaţională[13]. În aceste cauze s-a avut în vedere reglementarea specială a anumitor drepturi de natură salarială care stabileau implicarea ISJ în acordarea lor sau regimul special de funcţionare a unor unităţi din sistemul public de educaţie şi implicarea directă a ISJ în coordonarea şi finanţarea activităţii acestora.

Problema care apare în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar poate apărea, mutatis mutandis, şi în cazul altor raporturi de muncă reglementate de legi speciale, în care sunt implicate potrivit unei ierarhii instituţionale şi alte entităţi decât cea cu care se încheie propriu-zis contractul individual de muncă, putând genera o practică judiciară neunitară.[14]

În cauză, însă, Curtea nu a constatat încălcarea art.6 par.1 din Convenţie numai pentru că a existat o jurisprudenţă divergentă cu privire la problema calităţii procesuale pasive, mai ales în contextul în care, în primul litigiu, această problemă nu s-a pus în mod expres, acceptând chiar că, în a doua procedură judiciară, instanţele nu ar fi fost ţinute de modul în care se soluţionase primul litigiu din perspectiva cadrului procesual. Fără a o arăta expres, Curtea este consecventă principiului că o practică judiciară neunitară este inerentă unui sistem judiciar cu mai multe instanţe care judecă în ultim grad de jurisdicţie (cum era cazul şi în Bulgaria, în special, după modificarea legislaţiei ce a intervenit în anul 2007) şi nu constituie în sine un motiv pentru a reţine încălcarea art.6 par.1 din Convenţie, mai ales dacă există un mecanism eficient de unificare a acesteia[15], cum s-a întâmplat în cauză în cele din urmă.

Dimpotrivă, Curtea lasă să se înţeleagă că ar fi putut considera o practică judiciară profund divergentă un motiv suficient pentru a pretinde reclamantei o mai mare diligenţă în identificarea corectă a pârâtului manifestată chiar prin chemarea în judecată a unităţii şcolare alături de inspectoratul şcolar regional, iar lipsa acestei diligenţe i-ar fi putut fi imputată acesteia în lipsa unor explicaţii convingătoare.

Este de remarcat totuşi că, în această cauză, Curtea observă, este drept fără a acorda o deosebită importanţă constatării la acest moment, că deciziile pronunţate ulterior în vederea unificării practicii judiciare nu erau de natură a înlătura vătămarea reclamantei, producând efecte numai pentru viitor, ceea ce poate aduce în discuţie din nou, utilitatea ca şi în dreptul român declanşarea procedurii recursului în interesul legii să permită cel puţin suspendarea judecăţii cauzelor în care au relevanţă normele juridice supuse interpretării[16].

De asemenea, Curtea nu a considerat că instituirea unui termen de contestare a deciziei de concediere ar constitui, în sine, o încălcare a art.6 par.1 din Convenţie, fiind consecventă principiului potrivit căruia dreptul de acces la o instanţă nu este absolut, poate fi limitat şi este supus reglementării prin legile naţionale. În acelaşi sens este şi hotărârea pronunţată în cauza Nicolae Popa c. România[17].

Totuşi, efectul combinat al jurisprudenţei neunitare şi al limitării în timp a posibilităţii reclamantei de a contesta decizia de concediere au pus-o pe aceasta în situaţia de nu mai avea acces la o instanţă care să îi examineze cauza în fond. Este esenţial, în această privinţă, faptul că, în opinia Curţii, această situaţie nu poate fi imputată reclamantei. Astfel, la momentul la care s-a stabilit de instanţă că pârât în cauză trebuia să fie unitatea şcolară, după ce într-un litigiu precedent nu se pusese problema lipsei calităţii procesuale pasive a inspectoratului şcolar, reclamanta nu mai putea formula o contestaţie împotriva pârâtului corect, fiind depăşit termenul legal de contestare a deciziei de concediere.

Se pune problema dacă, potrivit legislaţiei naţionale, ar exista un remediu eficient pentru acest tip de situaţii.

Astfel, pornind de la reglementarea termenelor, prima opţiune ar fi spre analiza posibilităţii repunerii în termenul de formulare a contestaţiei, respectiv dacă existenţa unui litigiu anterior, privind o măsură unilaterală de modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă, în care actualul pârât nu a obiectat cu privire la calitatea sa procesuală pasivă sau, chiar dacă a invocat această excepţie, ea a fost respinsă de instanţă în mod definitiv, ar putea constitui o împrejurare de natură a justifica repunerea în termen.

Pe de altă parte, s-a putea pune în discuţie dacă o contestaţie împotriva deciziei de încetare a raporturilor de muncă, formulată în termen legal, învesteşte instanţa chiar dacă pârâtul nu este indicat sau este indicat greşit şi dacă, într-o astfel de situaţie, reclamantul ar putea indica pârâtul sau alt pârât în termenul de regularizare a cererii conform art.200 alin.3 C.pr.civ., prin modificarea cererii conform art.204 C.pr.civ., chiar după termenul de formulare a contestaţiei, sau urmare a punerii în discuţie a introducerii în cauză a pârâtului considerat corect a fi indicat de către instanţă, potrivit art. 78 alin.2 C.pr.civ., din moment ce orice contestaţie formulată împotriva unui act juridic unilateral se poate judeca numai în contradictoriu cu emitentul lui (sau succesorul acestuia), sau respectarea termenului de formulare a contestaţiei se raportează la data la care fiecare/un anume pârât este chemat în judecată.

Indiferent de răspunsul pe care normele interne l-ar oferi şi de dezbaterile pe care le-ar genera, aceste probleme îşi pot găsi răspuns în mod distinct din perspectiva art.6 par.1 din Convenţie de la caz la caz, pentru a garanta accesul efectiv la o instanţă, tocmai analizând situaţia concretă a reclamantului, respectiv dacă există vreo culpă a acestuia în greşita sesizare a instanţei, previzibilitatea legii şi a jurisprudenţei şi justificarea oferită de reclamant pentru a chema în judecată un anumit pârât (spre exemplu, existenţa unor litigii anterioare trebuie analizată de la caz la caz în legătură cu obiectul acestora, existenţa unor reglementări şi competenţe speciale în legătură cu obiectul acelor cauze şi alte elemente relevante pentru modul în care a acţionat reclamantul).

 


[1] Secţia a V-a, cererea nr. 53071/08, hotărârea din 6 octombrie 2016, definitivă la 06.01.2017, publicată în limba engleză la pagina web http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166951; hotărârea este prezentată într-o formă sintetizată, care nu constituie o traducere completă a acesteia (unele fragmente sunt traduse în timp ce altele sunt doar rezumate), fiind expuse elementele esenţiale ale textului.

[2] A se vedea, între multe alte hotărâri, aceea pronunţată în cauza Stanev c. Bulgariei [MC], nr.36760/06, par. 230, ECHR 2012.

[3] A se vedea, mutatis mutandis, cauza Kostadin Mihaylov c. Bulgareia, nr. 17868/07, 27 martie 2008, par. 41.

[4] A se vedea cauza Kostadin Mihaylov, citată, par.14-22.

[5] A se vedea, mutatis mutandis, Kristiansen și Tyvik As c. Norvegiei, nr.25498/08, par.57, 2 mai 2013.

[6] Curtea de Apel Constanţa, Secţia I Civilă, decizia civilă nr. 350/CM/30.09.2014.

[7] Curtea de Apel Constanţa, Secţia I Civilă, decizia civilă nr.438/CM/04.11.2014.

[8] Curtea de Apel Constanţa, Secţia I Civilă, dec.civ.nr.865/CM/04.12.2012.

[9] Curtea de Apel Constanţa, Secţia I Civilă, decizia nr.722/CM/29.11.2011.

[10] Curtea de Apel Constanţa, Secţia I Civilă, decizia civilă nr.1128/CM/ 26.11.2013, decizia civilă nr.1130/CM/26.11.2013, decizia civilă  nr.1026/05.11.2013 ş.a.

[11] Curtea de Apel Constanţa, Secţia civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr.249/CM din 18 mai 2010.

[12] Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia nr. 321 din 20 mai 2008 (publicată www.jurisprudenta.org).

[13] Curtea de Apel Constanţa, Secţia I Civilă, decizia civilă nr.913/CM din 15 octombrie 2013;

[14] Relevată și eliminată, spre ex., prin deciziile pronunţate de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie  în recurs în interesul legii nr.13/2016, 41/2008 şi 10/2011.

[15] A se vedea Dragoș Călin, Taxa de poluare. Efectele jurisprudenţei divergente – Decizia de inadmisibilitate în cauzele reunite Coriolan Gabriel Ioviţonişialţii împotriva României, Revista JurisClasor CEDO, mai 2012; Dragoș Călin, Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluţii divergente determinate de modul în care instanţele au apreciat circumstanţele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea şi alţii c. României, Revista JurisClasor CEDO, septembrie 2012 și Revista de Drept Social nr. 10/2012; Dragoș Călin, Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluţii divergente determinate de modul în care instanţele au apreciat circumstanţele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Ana Maria Frimu şi alţii c. României, Revista JurisClasor CEDO, noiembrie 2012.

[16] În acest sens, Răzvan Anghel, Unificarea practicii judiciare – deziderate, mecanisme, perspective. propuneri de lege ferenda, în Curierul Judiciar nr.1/2015, studiu disponibil la pagina web http://www.curieruljudiciar.ro/2015/03/06/unificarea-practicii-judiciare-deziderate-mecanisme-perspective/

[17] A se vedea Răzvan Anghel, Hotărâri CEDO relevante în materia raporturilor de muncă și asigurărilor sociale - comentarii și jurisprudenţă naţională, Ed. Rosetti, București, 2016, p.127-130.