<<< Toate categoriile

Ratificarea de către România a Protocolului nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale


JurisClasor CEDO - Decembrie 2014, 19

Prin Legea nr. 157/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014, România a ratificat Protocolul nr. 15 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[1], încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013. Protocolul nr. 15 fusese semnat de România la data de 24 iunie 2013[2].

Odată cu intrarea sa în vigoare, adică în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data la care toate părţile contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin Protocol[3], acest protocol va introduce următoarele modificări în Convenţie: includerea în Preambulul Convenţiei a unei referiri la principiul subsidiarităţii şi la doctrina marjei de apreciere[4]; reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plângerea trebuie să fie depusă la Curte[5]; modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională[6]; eliminarea dreptului părţilor într-o cauză de a se opune desesizării unei camere în favoarea Marii Camere[7]; înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară[8].

 


[1] Încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950. A se vedea http://www.conventions.coe.int.

[2] Până la data ratificării de către România, Protocolul nr. 15 fusese semnat de 39 de state și ratificat de 10 state.

[3] Articolul 7: Prezentul Protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care toate Înaltele Părţi Contractante ale Convenţiei îşi vor exprima consimţământul de a fi legate prin Protocol, conform prevederilor Articolului 6.

[4]Articolul 1: Preambulul Convenţiei se completează la final cu următoarea frază: „Afirmând că Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, au responsabilitatea primară de a asigura drepturile şi libertăţile definite în prezenta Convenţie şi din Protocoalele sale, şi că în acest sens, se bucură de o marjă de apreciere, sub controlul Curţii Europene pentru Drepturile Omului stabilită prin prezenta Convenţie”.

[5] Articolul 4 : La alineatul (1) articolul 35 din Convenţie cuvintele „într-un termen de şase luni” se substituie cu cuvintele „într-un termen de patru luni”.

[6] Articolul 5 : La alineatul (3) punctul (b) al articolului 35 din Convenţie, cuvintele „şi cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională” vor fi excluse.

[7] Articolul 3 : La articolul 30 din Convenţie cuvintele „în afara cazului în care una dintre părţi se opune la aceasta” se exclud.

[8] Articolul 2 : 1. Articolul 21 din Convenţie se completează cu un alineatul 2, cu următorul conţinut: „ Vârsta candidaţilor trebuie să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi a fost solicitată de către Adunarea Parlamentară, conform Articolul 22.”