Clasorul de jurisprudenţă CEDO online

Proiectul „JurisClasor CEDO” reprezintă o iniţiativă a autorilor culegerii de jurisprudenţă „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, iniţiativă pusă în practică de Editura Universitară, care deţine drepturile de autor asupra lucrării, protejate de legislaţia internă şi internaţională (copyright), în colaborare cu Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului.

Proiectul cuprinde două secţiuni distincte, respectiv o revistă online în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum  şi o bază de date cu motor de căutare în funcţie de diverse criterii.

Scopul bazei de date este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română. În principal, vor fi introduse hotărârile în cauzele împotriva României, iar pe măsura dezvoltării proiectului, vor fi introduse şi cauze împotriva altor state, traduse în limba română. 

Utilitatea practică a clasorului de jurisprudenţă online rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României în perioada 1994-2014,  inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces. Pe viitor vor fi prezentate periodic noutăţi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauze importante. Detalii

Hotărâri importante

CEDO. Cauza Văleanu și alții c. României. Menținerea ineficacității mecanismului de restituire în ceea ce privește bunurile confiscate sau naționalizate de regimul comunist, în pofida noilor remedii introduse în temeiul Legii nr. 165/2013, care determină sarcini disproporționate: Rezumatul hotărârii Secției a IV-a din 8 noiembrie 2022, cererile nr. 59012/17 și alte 29 (paragrafe relevante, traducere de Roxana Maria Căllin, judecător la Tribunalul București)   Contextul general La 12 octombrie 2010, Curtea a adoptat o hotărâre pilot în cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României (nr. 30767/05 și 33800/06, 12 octombrie 2010), în care a evidențiat deficiențele mecanismului de restituire, indicând statului pârât, în temeiul articolul 46 din Convenție, că trebuie luate noi măsuri pentru a prelucra cererile de restituire cu mai m ... [Citeste]

Neîncălcarea dreptului la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un angajat al său: Prin hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunţată în cauza Bărbulescu c. României (cererea nr. 61496/08), Secţia a IV-a a Curţii Europene a Drepturilor Omului a constatat că nu a fost încălcat art. 8 din Convenţie privitor la viaţă privată şi corespondenţă în cazul în care angajatorul privat monitorizează comunicările realizate de un angajat al său prin intermediul contului Yahoo Messenger, creat în scopul exclusiv al desfăşurării activităţii companiei, iar concedierea angajatului s-a întemeiat pe abaterea disciplinară a acestuia, constând în utilizarea poşte ... [Citeste]

Noutăţi drepturile omului

Declarația de la Bruxelles cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului: În continuarea procesului de reformare a Curții Europene a drepturilor omului (Curtea), o conferință cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului (Convenția) a avut loc la Bruxelles între 26 și 27 martie 2015. În urma aceste conferințe s-a adoptat Declarația de la Bruxelles în vederea stimulării procesului de reformă menită să asigure eficacitatea pe termen lung a Convenției.[1] Declarația stabilește un plan de acțiune pe trei axe, și anume: interpretarea și aplicarea Convenției de către Curte; implementarea hotărârilor Curții la nivel național și supravegherea executării hotărârilor Curții. Cu privire la interpretarea și aplicarea Convenției de către Curte, este de remarcat faptul că instanța europeană este încurajată să coopereze cu Statele Părți și cu Comitetul Miniștrilor, să mențină un dialog constant cu instanțele naționale superioare, să-și motiveze pe scurt și deciziile de inadmisibilitate și deciziile privind măsurile provizorii (chiar începând din ianuarie 2016) și să asigure o mai mare transparență a stadiului în care se află cererile pe rolul său, astfel încât părțile să fie la curent cu evoluț ... [Citeste]

Articole de specialitate

Unele probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în cazul modificării compunerii completului de judecată în materie penală: Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze incidența principiului nemijlocirii în procesul penal, raportat la situația specifică în care, pe parcursul judecării cauzei, se modifică compunerea completului de judecată. Este supusă analizei atât jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru clarificarea standardului impus sub acest aspect, cât și reglementarea națională și modul în care practica judiciară a dat curs exigențelor convenționale și naționale, încercându-se oferirea unor soluții la problemele identificate, chiar prin propuneri de lege ferenda. Abstract: The present study aims to analyze the incidence of the principle of immediacy in the criminal proceedings, with reference to the specific situation in which, during the trial, the composition of the court panel changes. Both the jurisprudence of the European Court of Human Rights - in order to clarify the standard imposed in this respect - and the national regulation are being analyzed, but also the way in which the judicial practice has met the conventional and national requiremen ... [Citeste]

Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: I. Scurt istoric Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist este una complexă și de anvergură, așadar, inevitabil, Curtea de la Strasbourg a fost chemată să se pronunțe asupra modalităților de soluționare a acestui tip de dispute. Subiectul a fost și va fi unul sensibil prin prisma dimensiunii sale, fiind vorba despre proprietăți extinse, și, mai ales, a părților în litigiu – Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Reclamante în acest tip de cauze sunt parohii catolice, cărora, prin Decretul nr. 358/1948, prin care cultul uniat a fost considerat dizolvat, iar practicanţii săi au fost obligaţi să treacă la cultul ortodox, le-au fost confiscate bunurile de cult. Ulterior, aceste bunuri au fost transferate Bisericii Ortodoxe în temeiul Decretului nr. 177/1948 care prevedea că, dacă majoritatea enoriaşilor unui cult deveneau membri ai unei alte biserici, bunurile care au aparţinut cultului abandonat urmau să fie transferate în patrimoniul cultului care îi primise pe aceştia. După căderea regimului tota ... [Citeste]

Abordarea încălcărilor sistemice și structurale ale drepturilor omului în jurisprudența CEDO. Procedura hotărârii-pilot: S-a spus de multe ori că „CEDO este victima propriului succes”, sintagmă care se traduce prin aceea că atât numărul de cereri, cât și numărul de hotărâri pronunțate a crescut exponențial în ultimii ani. Ceea ce se spune mai puțin însă este că marea parte a acestor cereri o constituie așa-zisele „cereri repetitive”, care își au originea într-o disfuncționalitate sistemică sau structurală la nivel intern. În jurisprudența actuală, o problemă sistemică desemnează o situație care afectează, în principiu, un număr mare de persoane și rezultă nu din acțiunea sau inacțiunea unui stat, ci dintr-o prevedere legală sau practică administrativă defectuoasă și care necesită o modificare legislativă, însoțită de măsuri administrative și bugetare adecvate. O problemă structurală este cea care rezultă dintr-o disfuncționalitate de sistem, de obicei ca urmare a insuficienței resurselor bugetare sau organizatorice. Deși problema juridică este identică în toate aceste cereri repetitive, procesarea lor este cro ... [Citeste]

Hotărâri relevante

Limitele efectelor lucrului judecat in materia asigurarilor sociale. Pensie de invaliditate. Încalcarea art.1 din Primul Protocol aditional la CEDO, prin retinerea autoritatii de lucru judecat in pofida existentei unei erori vadite a autoritatii publice, imputabile acesteia. Hotararea in cauza Grobelny c. Polonia: În cauza Grobelny c. Polonia,[1] CEDO a reţinut că a fost încălcat art.1 din Primul Protocol la Convenția Europeană a Drepturilor Omului ca urmare a respingerii de instanţele naţionale a cererii reclamantului de acordare a unei despăgubiri egale cu pensia de invaliditate de care acesta a fost lipsit în mod nelegal, aplicând principiului res judicata, în ciuda existenței unor motive relevante și suficiente pentru a se îndepărta de la acest principiu, respectiv împrejurarea că lipsirea reclamantului de drepturile de pensie a fost consecinţ ... [Citeste]

Limitele libertăţii de exprimare a avocatului în raport cu activitatea instanţelor judecătoreşti. Neîncălcarea art. 10 din Convenţie prin amenda penală aplicată avocatului şi despăgubirile morale acordate judecătorului vizat de critica ilicită. Cauza CEDO Peruzzi c. Italiei: Statutul specific al avocaților îi plasează într-o poziție centrală în administrarea justiției, ca intermediari între justiţiabili și instanțe, ceea ce explică standardele de conduită impuse în general membrilor baroului. În plus, activitatea instanţelor judecătoreşti, care sunt garanţi ai justiției și a căror misiune este fundamentală în statul de drept, are nevoie de încrederea publicului. Având în vedere rolul cheie al avocaților în acest domeniu, ne putem aștepta ca aceștia să contribuie la buna func ... [Citeste]

Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Încălcarea dreptului de acces la instanţă prin efectul combinat al jurisprudenţei neunitare privind calitatea procesuală pasivă şi instituirea unui termen de formulare a contestaţiei. Hotărârea CEDO în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei: Într-o hotărâre recentă, pronunţată în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei[1], Curtea a reţinut încălcarea art.6 par.1 din Convenţie într-o situaţie în care, pe de o parte, contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de concediere a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă şi, pe de altă parte, la data la care s-a stabilit cine ar fi avut calitate procesual pasivă în cauză, termenul pentru formularea contestaţiei expirase. I. Prezentarea hotărâr ... [Citeste]

Modificarea condițiilor legale de acordare a pensiei de invaliditate. Împrejurări în care se poate reține încălcarea art.1 din Primul Protocol adițional la Convenție. Hotărârea Marii Camere a CEDO în cauza Béláné Nagy c. Ungariei: În data de 13 decembrie 2016, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat mult așteptata hotărâre în cauza Béláné Nagy c. Ungariei[1]. Se poate spune că hotărârea a fost mult așteptată nu doar pentru că audierea publică a avut loc la 16.12.2015 (deci cu aproape un an anterior) dar și pentru că hotărârea camerei[2] punea în discuție și nega, în opinia judecătorilor care au exprima opinia minoritară, o jurisprudență constantă a Curții, în sensul că statele pot modifica condițiile de ... [Citeste]

Decizii de inadmisibilitate

Aplicabilitatea art. 6 CEDO în privința cererilor de suspendare a executării silite, în special sub aspectul scutirii / reducerii / eşalonării sumelor stabilite cu titlu de cauţiune - decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Eco Invest S.R.L. şi Ilie Bolmadar c. României: Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2016 de Secţia a patra a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza S.C. ECO INVEST S.R.L. şi Ilie BOLMADAR contra României (cerere nr. 60727/10), a fost tranşată o veche divergenţă de jurisprudenţă a dreptului intern românesc în materia scuti ... [Citeste]

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 8 noiembrie 2016 în cauza Zeynep Mercan c. Turciei: Decizia de inadmisibilitate din 8 noiembrie 2016, pronunțată în cauza Zeynep Mercan c. Turciei (cererea nr. 56511/16), dată publicității astăzi, 17 noiembrie 2016,[1] are ca obiect plângerea formulată de un judecător turc arestat în iulie 2016 pentru presupuse legături cu Organizația Teroristă Gulenistă. Curtea a con ... [Citeste]

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Radi şi Gherghina c. României. Activitate desfășurată de un asistent personal al unei persoane cu handicap, angajat în baza Legii nr. 448/2006: Într-o decizie recentă[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să analizeze câteva aspecte privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, conform Legii nr. 448/2006[ Curtea a fost sesizată cu mai multe plângeri referitoare la timpul de lucru al a ... [Citeste]

Recenzii

Marius Emberland, The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, 2006: Scopul principal al lucrării este analiza jurisprudenţei şi a doctrinei Curţii  Europene a Drepturilor Omului în acţiunile introduse de către/împotriva societăţilor comerciale. Autorul[1] se întreabă dacă nu suntem în prezenţa unui paradox: societăţile comerciale sub protecţia drepturilor omului. Paradoxul principal provine din această provocare: Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) are instr ... [Citeste]


Toate categoriile